Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023 - 15:09
27 °c
Athens

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Vita Vero Media  μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.comfuzio24.com προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο comfuzio24.com ή/και η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικώς περιλαμβάνεται στις σελίδες του comfuzio24.com

Η Vita Vero Media  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφ’ όσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Υποχρεώσεις επισκέπτη

Ο επισκέπτης του comfuzio24.com οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του comfuzio24.com

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο comfuzio24.com απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον επισκέπτη ανάγεται της αποκλειστικής ευθύνης του επισκέπτη. Η Vita Vero Media  διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιονδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψης της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημιάς.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του comfuzio24.com (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της Vita Vero Media  και διατίθενται στου επισκέπτες του moneyandlife.gr αυστηρά για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Αποκλεισμός ευθύνης

Πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του moneyandlife.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του προέδρου της ‘Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’, όπως και τον νόμο 2774/1999 και το ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στο newsletter του comfuzio24.com είναι μόνο το email σας (υποχρεωτικά).

Η αποστολή του newsletter και το περιεχόμενο του θα καθορίζονται κατά την κρίση της Vita Vero Media  η οποία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Η Vita Vero Media  διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή του newsletter οποτεδήποτε.

Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το newsletter δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωση του έναντι της   Vita Vero Media είτε για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

Σε κάθε περίπτωση το comfuzio24.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Επιπλέον, στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Vita Vero Media  δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Τελικοί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του moneyandlife.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ενώ διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Vita Vero Media  και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ